گالری تصاویر هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

شرکت آزاد تجارت پارس در هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

شرکت آزاد تجارت پارس در هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

مدیر عامل,علیرضا عباسی,کوروش شعبانی,Implant,نمایشگاه دندانپزشکی,آستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک

جناب آقای مهندس عباسی در نمایشگاه علمی پریودنتولوژی

مدیر عامل,علیرضا عباسی,نصیر کاربزرگ,Implant,نمایشگاه دندانپزشکی,آستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک

جناب آقای مهندس عباسی به همراه آقای کاربزرگ در نمایشگاه علمی پریودنتولوژی

مدیر عامل,علیرضا عباسی,Implant,نمایشگاه دندانپزشکی,آستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

نمایی از نمایشگاه علمی پریودنتولوژی

مدیر عامل,علیرضا عباسی,همکاران فروش,فرناز نظیرپور,کتایون خانلری,Implant,نمایشگاه دندانپزشکی,آستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

کارشناسان فروش خانم ها خانلری و نظیر پور در حال ارائه خدمات

مدیر عامل,علیرضا عباسی,خدمات پس از فروش,احسان کشاورز,Implant,نمایشگاه دندانپزشکی,آستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental

جناب آقای مهندس کشاورز در حال توضیح ویژگی های یونیت دندانپزشکی آستم

Implant,نمایشگاه دندانپزشکی,آستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

دندانپزشکان محترم در حال بازدید از cas kit osstem

مدیر عامل,علیرضا عباسی,خدمات پس از فروش,احسان کشاورز,Implant,نمایشگاه دندانپزشکی,آستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

جناب آقای مهندس عباسی به همراه جناب آقای مهندس کشاورز در نمایشگاه علمی پریودنتولوژی

Implant,نمایشگاه دندانپزشکی,آستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental

یونیت دندانپزشکی آستم در غرفه آزاد تجارت پارس

مدیر عامل,علیرضا عباسی,کارشناسان فروش،فرناز نظیرپور،کتایون خانلری،کوروش شعبانی،خدمات پس از فروش،احسان کشاورز،بهروز ترابی،Implant،نمایشگاه دندانپزشکی،آستم،آزاد تجارت پارس،Azad Tejarat Pars،هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران،هتل المپیک،تهران پاییز 1396

تیم فروش آزاد تجارت پارس در نمایشگاه علمی پریودنتولوژی

سبد خرید شما بروزرسانی شد