گالری تصاویر کنگره عمومی

مدیر عامل,علیرضا عباسی,سمیه رضیئی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,دکتر یمنی,دکتر پژمان,دکتر معنایی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental,برج میلاد

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی به همراه دندانپزشکان محترم در کنگره عمومی

مدیر عامل,علیرضا عباسی,سمیه رضیئی,همکاران فروش,علیرضا عباسي,سمانه کوماسی,کتایون خانلری,فرشاد مرادی,علی رضا عباسی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental,برج میلاد

نمایی از غرفه آزاد تجارت پارس در کنگره عمومی

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,دکتر مقدس,دکتر خوش خو نژاد,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental,برج میلاد

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی به همراه دندانپزشکان محترم آقای مقدس و آقای خوش خو نژاد

دکتر یمنی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental,برج میلاد,کارآگاه سینوس لیفت

کارآگاه سینوس لیفت دکتر یمنی

دکتر یمنی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental,برج میلاد,کارآگاه سینوس لیفت

جراحی زنده در کارآگاه سینوس لیفت توسط دکتر یمنی

دکتر یمنی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental,برج میلاد,کارآگاه سینوس لیفت

جراحی زنده در کارآگاه سینوس لیفت دکتر یمنی

مدیر عامل,علیرضا عباسی,همکاران فروش,علیرضا عباسي,شیوا داوودی نیا,کوروش شعبانی,بیتا بهروان,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental,برج میلاد

نمایی از غرفه آزاد تجارت پارس

دکتر سهراب سوادکوهی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental,برج میلاد,کارگاه آبچوراتور

کارآگاه آبچوراتور دکتر سهراب سوادکوهی

دکتر سهراب سوادکوهی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental,برج میلاد,کارگاه آبچوراتور

کارآگاه آبچوراتور دکتر سهراب سوادکوهی

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,دکتر مقدادی,دکتر شهرام عظیمی,دکتر خادمی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودونتیست های ایران,یونیت دندانپزشکی,unit k3 dental,برج میلاد

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی به همراه دندانپزشکان محترم

سبد خرید شما بروزرسانی شد