گالری تصاویر نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی AEEDC دبی امارات 2018

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی در غرفه آستم

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,سایانگ,Saeyang Krafit,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی در غرفه سایانگ

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آتریا,Atria,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی در غرفه آتریا

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی به همراه دکتر یو در نمتایشگاه دندانپزشکی دبی

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,تهنودنت,Tehno Dent,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی به همراه نماینده کمپانی تهنودنت (آقای دیمیتری)

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,هولیزر,Hulaser,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی به همراه نماینده کمپانی هولیزر

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی در غرفه آستم

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,آستم,Osstem,اوستم,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی

جناب آقای مهندس علیرضا عباسی درغرفه آستم

مدیر عامل,علیرضا عباسی,علیرضا عباسي,علی رضا عباسی,نمایشگاه دندانپزشکی,ایمپلنت,نمایشگاه دندانپزشکی,Implant,متا بایومد,Meta Biomed,آزاد تجارت پارس,Azad Tejarat Pars,دندانپزشکی,دندانپزشک,Dentis,Dental,انجمن دندانپزشکی,نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی دبی

نمایی از غرفه کمپانی متا بایومد در نمایشگاه دبی

سبد خرید شما بروزرسانی شد