ایمپلنت

123 full kit
123 full kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 58,500,000 ریال
Taper kit
Taper kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 61,500,000 ریال
Esset kit
Esset kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 55,500,000 ریال
LAS kit
LAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 59,500,000 ریال
CAS kit
CAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 69,500,000 ریال
Hand Drive
Hand Drive
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,350,000 ریال
Cover screw
Cover Screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 200,000 ریال
MS kit
MS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 24,500,000 ریال
123 kit
123 kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 41,500,000 ریال
Torque Wrench
Torque Wrench
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 15,500,000 ریال
Bone mill
Bone mill
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 15,500,000 ریال
Ultra-kit
Ultra-kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 36,500,000 ریال
ویدیوها
تبلیغات کمپانی آستم(قسمت اول) | Advertising osstem company

تبلیغات کمپانی آستم(قسمت اول)

نحوه استفاده صحیح از نخ دندان | How to use the correct dental floss

نحوه استفاده صحیح از نخ دندان

Ortho kit
Ortho kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 13,500,000 ریال
Osteo kit
Osteo kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 39,500,000 ریال
Sinus kit
Sinus kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 24,000,000 ریال
Cap
Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 880,000 ریال
Healing
Healing
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
TaperKit122
TaperKit122
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 47,500,000 ریال
SS III SA Fixture
SS III SA Fixture
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,750,000 ریال
Osteotom kit
Osteotom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 32,000,000 ریال
Height
Height
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 970,000 ریال
Torque Wrench
Torque Wrench
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 13,000,000 ریال
TS III HA Pre Mount
TS III HA Pre Mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,750,000 ریال
Stud abutment
Stud abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,200,000 ریال
ONE GUIDE KIT
ONE GUIDE KIT
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 79,500,000 ریال
New hanaro kit
New hanaro kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 72,000,000 ریال
Prosthetic kit
Prosthetic kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 35,000,000 ریال
Bone screw kit
Bone screw kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 15,500,000 ریال
Smart builder
Smart builder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,490,000 ریال
Angled Abutment
Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,990,000 ریال
NP-cast abutment
NP-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,150,000 ریال
Locator abutment
Locator abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال
Bite index
Bite index
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,620,000 ریال
Transfer abutment
Transfer abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,650,000 ریال
Bone spreader kit
Bone spreader kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 25,500,000 ریال
O-Ring Set
O-Ring Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 740,000 ریال
Temporary Abutment
Temporary Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,950,000 ریال
Remover screw Kit
Remover screw Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 41,500,000 ریال
TSIV SA Fixture no-mount
TSIV SA Fixture no-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,650,000 ریال
Free form abutment
Free form abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,980,000 ریال
Gold-cast abutment
Gold-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,450,000 ریال
Parallel Guide Kit
Parallel Guide Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 53,500,000 ریال
Tissue Punch
Tissue Punch
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,580,000 ریال
TSIII SA Fixture NO-mount
TSIII SA Fixture NO-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,650,000 ریال
TSIV SA Fixture pre-mount
TSIV SA Fixture pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,950,000 ریال
TSIII BA FIXTURE NO-MOUNT
TSIII BA FIXTURE NO-MOUNT
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,950,000 ریال
TSIII CA Fixture pre-mount
TSIII CA Fixture pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,750,000 ریال
Convertible abutment
Convertible abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,700,000 ریال
TSIII CA Fixture NO-mount
TSIII CA Fixture NO-mountfi
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,450,000 ریال
Multi angled abutment
Multi angled abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,650,000 ریال
Laboratory screw
Laboratory screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 470,000 ریال
پودر استخوان ساز سرنگی
Sorbone.Syringe
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,950,000 ریال
Angled Abutment Ziocera
Ziocera Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 6,250,000 ریال
Locator Core Tool
Locator Core Tool
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,190,000 ریال
Auto Bone Ejector
Auto Bone Ejector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 980,000 ریال
Quick temporary abutment
Quick temporary abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,190,000 ریال
Ridge split kit - offset
Ridge split kit - offset
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 25,500,000 ریال
Easy Fixture removal kit
Easy Fixture removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 41,500,000 ریال
Locator Lab Analog
Locator Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,710,000 ریال
Fixture lab analog
Fixture lab analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 520,000 ریال
TSIII BA +MOUNT +COVER SCREW
TSIII BA+ MOUNT +COVER SCREW
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,250,000 ریال
Straight Abutment Ziocera
Straight Abutment Ziocera
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال
O-Ring Retainer Set
O-Ring Retainer Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 740,000 ریال
Auto Bone Collector
Auto Bone Collector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,750,000 ریال
Ridge split kit - straight
Ridge split kit - straight
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 18,500,000 ریال
پودر استخوان ساز DM Bone
Bone Graft | DM Bone
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,950,000 ریال
پودر استخوان ساز Sorbone
Bone Graft | Sorbone
کمپانی : متا | META

موجود

قیمت : 1,950,000 ریال
Locator Torque Driver
Locator Torque Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,250,000 ریال
O-Ring Retainer Cap Set
O-Ring Retainer Cap Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 740,000 ریال
Angled Abutment Selector
Angled Abutment Selector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Locator Replacement Male
Locator Replacement Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Locator Male Processing Kit
Locator Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,390,000 ریال
Locator Imperssion Coping
Locator Imperssion Coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,710,000 ریال
TS Convertible Lab Analog
TS Convertible Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 540,000 ریال
Pick-up impression coping
Pick-up impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,650,000 ریال
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,950,000 ریال
TS Convertible Protect Cap
TS Convertible Protect Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Transfer impression coping
Transfer impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,650,000 ریال
TS Convertible Plastic Cylinder
TS Convertible Plastic Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Locator Extended Replacment Male
Locator Extended Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
TS Convertible Polishing Protector
TS Convertible Polishing Protector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 590,000 ریال
TS Convertible Combination Cylinder
TS Convertible Combination Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,700,000 ریال
Rigid abutment
Rigid abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Ziocera abutment
Ziocera abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Easy Screw removal kit
Easy Screw removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Custom kit
Custom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Multi abutment
Multi abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Osstem guide kit
Osstem guide kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

کیت استرومنت دکتر چو
Dr.Cho's instrument Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

تجهیزات مطب

آنگل ایمپلنت اپتیک 1 به 20
Angle Optic

موجود

قیمت : 27,500,000 ریال
موتور جراحی ایمپلنت با آنگل اپتیک
Implant Surgery Motor-Optic

موجود

قیمت : 115,000,000 ریال
سرآنگل ایمپلنت 1 به 20
Angle - Non Optic Ki 20

ناموجود

موتور جراحی ایمپلنت با آنگل غیر اپتیک (معمولی)
Implant Surgery Motor Non optic

ناموجود

موتور جراحی ایمپلنت
KI-20 (Dual)

ناموجود

موتور جراحی ایمپلنت
KI-20

ناموجود

ایمپلنت فایندر
Implant Findder
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

spident,core .it,اسپیدنت,کربیلد آپ اسپیدنت,کامپوزیت نانو فلو,spident,esflow endo e  class,اندو روتاری,saeyang آستم,یونیت دندانپزشکی,اوستم,osstem,k3,unit osstem,آستم,اوستم,cas_kit,ایمپلنت,implant
سبد خرید شما بروزرسانی شد