فیکسچر

Cover screw
Cover Screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 200,000 ریال
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
TSIII Fixture SA + Mount + Cover Screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,150,000 ریال
TS III HA Pre Mount
TS III HA Pre Mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,950,000 ریال
TSIII SA Fixture NO-mount
TSIII SA Fixture NO-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,850,000 ریال
TSIII CA Fixture pre-mount
TSIII CA Fixture pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,850,000 ریال
TSIII CA Fixture NO-mount
TSIII CA Fixture NO-mountfi
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,550,000 ریال
TSIV SA Fixture pre-mount
TSIV SA Fixture pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,150,000 ریال
TSIV SA Fixture no-mount
TSIV SA Fixture no-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,650,000 ریال
TSIII BA +MOUNT +COVER SCREW
TSIII BA+ MOUNT +COVER SCREW
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,450,000 ریال
TSIII BA FIXTURE NO-MOUNT
TSIII BA FIXTURE NO-MOUNT
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,950,000 ریال
SS III SA Fixture - No- mount
SS III SA Fixture - No- mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,750,000 ریال
SSIIISA Fixture Pre-mount
SSIIISA Fixture Pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

ویدیوها
تبلیغات کمپانی آستم(قسمت اول) | Advertising osstem company

تبلیغات کمپانی آستم(قسمت اول)

تبلیغات کمپانی آستم(قسمت دوم) | Advertising osstem company

تبلیغات کمپانی آستم(قسمت دوم)

SS Cover Screw
SS Cover Screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 200,000 ریال
TSIII BA Fixture - pre-mount
TSIII BA Fixture - pre-mount
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

TSIII BA Fixture - Nomount
TSIII BA Fixture - Nomount
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 5,150,000 ریال

اباتمنت

Angled Abutment
Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,990,000 ریال
Straight Abutment Ziocera
Straight Abutment Ziocera
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال
Angled Abutment Ziocera
Ziocera Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 6,250,000 ریال
Temporary Abutment
Temporary Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,950,000 ریال
Rigid abutment
Rigid abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,980,000 ریال
Transfer abutment
Transfer abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,750,000 ریال
Free form abutment
Free form abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,050,000 ریال
Gold-cast abutment
Gold-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 4,450,000 ریال
NP-cast abutment
NP-cast abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,150,000 ریال
Ziocera abutment
Ziocera abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Quick temporary abutment
Quick temporary abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,190,000 ریال
Multi abutment
Multi abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Multi angled abutment
Multi angled abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,650,000 ریال
Convertible abutment
Convertible abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,850,000 ریال
Stud abutment
Stud abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,350,000 ریال
Locator abutment
Locator abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,950,000 ریال
ComOcta Abutment
ComOcta Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,650,000 ریال
SS NP-Cast Abutment
SS NP-Cast Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,250,000 ریال
SS Angled Abutment
SS Angled Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,990,000 ریال

سایر قطعات پروتزی

O-Ring Retainer Cap Set
O-Ring Retainer Cap Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 740,000 ریال
O-Ring Retainer Set
O-Ring Retainer Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 740,000 ریال
O-Ring Set
O-Ring Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 740,000 ریال
Locator Male Processing Kit
Locator Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,390,000 ریال
Locator Extended Replacment Male
Locator Extended Replacment Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Locator Imperssion Coping
Locator Imperssion Coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,710,000 ریال
Locator Lab Analog
Locator Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,710,000 ریال
Locator Core Tool
Locator Core Tool
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,190,000 ریال
Locator Torque Driver
Locator Torque Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,250,000 ریال
TS Convertible Combination Cylinder
TS Convertible Combination Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,700,000 ریال
TS Convertible Lab Analog
TS Convertible Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 540,000 ریال
TS Convertible Protect Cap
TS Convertible Protect Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
TS Convertible Polishing Protector
TS Convertible Polishing Protector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 590,000 ریال
Angled Abutment Selector
Angled Abutment Selector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Auto Bone Collector
Auto Bone Collector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 3,750,000 ریال
Auto Bone Ejector
Auto Bone Ejector
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 980,000 ریال
Tissue Punch
Tissue Punch
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,580,000 ریال
Height
Height
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 970,000 ریال
Cap
Cap
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 880,000 ریال
Locator Replacement Male
Locator Replacement Male
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
TS Convertible Plastic Cylinder
TS Convertible Plastic Cylinder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Fixture lab analog
Fixture lab analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 520,000 ریال
Laboratory screw
Laboratory screw
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 470,000 ریال
Bite index
Bite index
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,620,000 ریال
Pick-up impression coping
Pick-up impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,650,000 ریال
Transfer impression coping
Transfer impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,650,000 ریال
SS transfer impression coping
SS transfer impression coping
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,980,000 ریال
SS Fixture Lab Analog
SS Fixture Lab Analog
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 620,000 ریال

کیت‎های جراحی

Remover screw Kit
Remover screw Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 41,500,000 ریال
Torque Wrench
Torque Wrench
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 13,000,000 ریال
Bone mill
Bone mill
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 15,500,000 ریال
123 full kit
123 full kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 58,500,000 ریال
Taper kit
Taper kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 61,500,000 ریال
123 kit
123 kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 41,500,000 ریال
Ultra-kit
Ultra-kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 36,500,000 ریال
New hanaro kit
New hanaro kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 72,000,000 ریال
Prosthetic kit
Prosthetic kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 35,000,000 ریال
CAS kit
CAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 69,500,000 ریال
LAS kit
LAS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 59,500,000 ریال
Esset kit
Esset kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 55,500,000 ریال
MS kit
MS kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 24,500,000 ریال
Ortho kit
Ortho kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 13,500,000 ریال
Bone screw kit
Bone screw kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 15,500,000 ریال
Custom kit
Custom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Osteo kit
Osteo kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 39,500,000 ریال
Osteotom kit
Osteotom kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 32,000,000 ریال
Sinus kit
Sinus kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 24,000,000 ریال
Bone spreader kit
Bone spreader kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 25,500,000 ریال
Ridge split kit - straight
Ridge split kit - straight
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 18,500,000 ریال
Ridge split kit - offset
Ridge split kit - offset
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 25,500,000 ریال
Osstem guide kit
Osstem guide kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Easy Screw removal kit
Easy Screw removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

Easy Fixture removal kit
Easy Fixture removal kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 41,500,000 ریال
ONE GUIDE KIT
ONE GUIDE KIT
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 79,500,000 ریال
Parallel Guide Kit
Parallel Guide Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 55,500,000 ریال
TaperKit122
TaperKit122
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 61,500,000 ریال
کیت استرومنت دکتر چو
Dr.Cho's instrument Kit
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Hand Driver
Hand Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,100,000 ریال
Torque Driver
Torque Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,100,000 ریال
Mount Driver
Mount Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,350,000 ریال
Mount Extension
Mount Extension
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,350,000 ریال
No mount Torqe Driver
No mount Torqe Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,350,000 ریال
Nomount Driver
Nomount Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,350,000 ریال
Drill Extension
Drill Extension
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Sidecut Drill
Sidecut Drill
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Parallel Pin
Parallel Pin
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Torque Extension
Torque Extension
کمپانی : آستم | OSSTEM

ناموجود

قطعات زمان جراحی

Healing
Healing
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Smart builder
Smart builder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,690,000 ریال
Hand Drive
Hand Drive
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,350,000 ریال
Torque Wrench
Torque Wrench
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 15,500,000 ریال
SS Healing Abutment
SS Healing Abutment
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

Healing Cap - smart builder
Healing Cap - smart builder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 990,000 ریال
Cover Cap - smart builder
Cover Cap - smart builder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 880,000 ریال
Height - smart builder
Height - smart builder
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 970,000 ریال
CoverCap Driver Ejector Set
CoverCap Driver Ejector Set
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 880,000 ریال
Defect Guage
Defect Guage
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 2,100,000 ریال

یونیت دندانپزشکی

یونیت دندانپزشکی ( Full Option )
K3 dental unit chair
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 1,250,000,000 ریال
صندلی دندانپزشک Dr
D.Stool
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 28,500,000 ریال
صندلی دندانپزشک AS
Asistant Stool
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 16,500,000 ریال

تجهیزات کوچک مطب

ای درایور
E Driver
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

ترک درایور
Torque Handle
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

تزریق بدون درد
SloeJec
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

ایمپلنت فایندر
Implant Findder
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

دوربین داخل دهانی
Snap
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

دستگاه بلیچ
Beau Tis15
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

دستگاه و مواد سفیدکننده دندان
Beautis White
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

توربین
S.MAX & Cobling
کمپانی : آستم | OSSTEM

به زودی

ست AIR MOTOR +CONTRA ANGLE + STRAIGHT ANGLE
FX205
کمپانی : آستم | OSSTEM

موجود

قیمت : 40,000,000 ریال
آستم,یونیت دندانپزشکی,اوستم,osstem,k3,unit osstem,آستم,اوستم,cas_kit,ایمپلنت,implant osstem,smart builder,مش تیتانیومی,ایمپلنت,آستم,اوستم osstem,implant,tsiii-ca-fixture,آستم,اوستم
سبد خرید شما بروزرسانی شد