local_grocery_store
movie

فیلم های مرتبط با Transfer abutment

دانلود
قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر | Abutment and fixture molding

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر - در روش Abutment Level ابتدا اباتمنت را برای فیکسچر بسته و با استفاده از موقعیت اباتمنت نسبت به قالبگیری اقدام می نمائیم. در روش معمولی با استفاده از Impertion Coping قالبگیری انجام می شود

note

کاتالوگ های مرتبط با Transfer abutment

attach_file

فایل های مرتبط با Transfer abutment

Classification Of Implant Prosthetics

دانلود

Introduce Basic Features & Types of TS Abutment System

دانلود

Understanding Of Transfer (Comocta, Cement) Type Abutment

دانلود

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد