لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store
تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت | Es Temp Implant تمپوباند ویژه ایمپلنت- سیمان موقت اسپیدنت

قیمت : 6,400,000 ریال 4,800,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 01-2022

126 روز مانده تا انقضا

کیت کربیلدآپ | Core.It Kit کیت کربیلدآپ اسپیدنت

قیمت : 23,000,000 ریال 20,700,000 ريال

موجودی باقی مانده : در حال اتمام

تاریخ انقضا : 07-2022

307 روز مانده تا انقضا

کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا | Nexcomp کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا

قیمت : 2,400,000 ریال 2,040,000 ريال

موجودی باقی مانده : در حال اتمام

تاریخ انقضا : 02-2022

155 روز مانده تا انقضا

تمپوباند با اوژنول- سیمان موقت | ES Temp Eugnol تمپوباند با اوژنول- سیمان موقت اسپیدنت

قیمت : 6,800,000 ریال 5,440,000 ريال

موجودی باقی مانده : 13 عدد

تاریخ انقضا : 01-2022

126 روز مانده تا انقضا

پانسمان نوری لایت کیور موقت متا | Next Temp HV پانسمان نوری لایت کیور موقت متا

قیمت : 6,900,000 ریال 6,210,000 ريال

موجودی باقی مانده : 17 عدد

تاریخ انقضا : 03-2022

185 روز مانده تا انقضا

کربیلدآپ اسپیدنت | Core.It کربیلدآپ اسپیدنت

قیمت : 13,000,000 ریال 11,700,000 ريال

موجودی باقی مانده : 20 عدد

تاریخ انقضا : 05-2022

246 روز مانده تا انقضا

پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو متا | NEXTemp LC پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو متا

قیمت : 6,900,000 ریال 5,900,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2022

185 روز مانده تا انقضا

کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا | Nexcomp کیت کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا

قیمت : 14,500,000 ریال 10,875,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 02-2022

155 روز مانده تا انقضا

پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت | Temp.It پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت

قیمت : 4,700,000 ریال 4,230,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 07-2022

307 روز مانده تا انقضا

نانو کامپوزیت لایت کیور فلو اسپیدنت | Es- Flow نانو کامپوزیت لایت کیور فلو اسپیدنت

قیمت : 3,750,000 ریال 3,375,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 06-2022

277 روز مانده تا انقضا

تمپوباند بدون اژونول- سیمان موقت متا | NETC تمپوباند بدون اژونول- سیمان موقت متا

قیمت : 2,500,000 ریال 1,750,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 02-2022

155 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 6 درصد | GuttaPercha 6% گوتا پرکا 6 درصد متا

قیمت : 870,000 ریال 783,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2022

185 روز مانده تا انقضا

فیشور سیلنت | Seal.It فیشور سیلنت اسپیدنت

قیمت : 3,700,000 ریال 2,700,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 01-2022

126 روز مانده تا انقضا

تمپ (کویت) تمپ | MD- Temp تمپ (کویت) تمپ متا

قیمت : 1,300,000 ریال 1,170,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 04-2022

216 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 6 درصد | GuttaPercha 6% گوتا پرکا 6 درصد متا

قیمت : 870,000 ریال 783,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2022

185 روز مانده تا انقضا

هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب-متاپیس | MetaPaste هیدروکسید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال در آب-متاپیس

قیمت : 3,700,000 ریال 2,150,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 11-2021

65 روز مانده تا انقضا

کربیلدآپ اسپیدنت | Core.It کربیلدآپ اسپیدنت

قیمت : 13,000,000 ریال 10,400,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 02-2022

155 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) | GuttaPercha 2% گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) متا

قیمت : 420,000 ریال 378,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2022

185 روز مانده تا انقضا

دایکال نوری (بیس و لاینر) اسپیدنت | Base. It دایکال نوری (بیس و لاینر) اسپیدنت

قیمت : 6,500,000 ریال 5,200,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 02-2022

155 روز مانده تا انقضا

پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت | Temp.It پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت

قیمت : 4,700,000 ریال 4,230,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 07-2022

307 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) | GuttaPercha 2% گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) متا

قیمت : 420,000 ریال 378,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2022

185 روز مانده تا انقضا

نانو کامپوزیت لایت کیور فلو اسپیدنت | Es- Flow نانو کامپوزیت لایت کیور فلو اسپیدنت

قیمت : 3,750,000 ریال 3,375,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 07-2022

307 روز مانده تا انقضا

آرسی پرپ | MD- ChelCream آرسی پرپ متا

قیمت : 2,700,000 ریال 1,890,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 02-2022

155 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) | GuttaPercha 2% گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) متا

قیمت : 420,000 ریال 378,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2022

185 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) | GuttaPercha 2% گوتا پرکا 2 درصد (استاندارد) متا

قیمت : 420,000 ریال 295,000 ريال

موجودی باقی مانده : بیشتر از 50 عدد

تاریخ انقضا : 03-2022

185 روز مانده تا انقضا

گوتا پرکا 4 درصد متا | GuttaPercha
گوتا پرکا 4 درصد متا

قیمت در حراج : 783,000 ريال

کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا | Nexcomp
کامپوزیت لایت کیور نانوهیبرید متا

قیمت در حراج : 2,160,000 ريال

نانو کامپوزیت لایت کیور فلو متا | Nexcomp Flow
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو متا

قیمت در حراج : 2,170,000 ريال

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد