کیت جراحی جهت استخوان های باریک

مراحل جراحی با کیت Guide

کیت جراحی Ultra Wide

مزایای استفاده از ایمپلنت به جای بریج یا دست دندان

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

ثبت دیدگاه شما

دو ضربدر پنج برابر است با :