# فیلم آموزشی آبچوریشن روی بلوک اندو - آزادمد

آموزش استفاده از دستگاه اپکس توسط دکتر نظری مقدم

نحوه پر کردن(اندو) دندان

اندودانتیک

اندوتراپی

آبچوریشن روی بلوک اندو

آبچوریشن روی بلوک اندو

ثبت دیدگاه شما

دو ضربدر پنج برابر است با :