# فیلم آموزشی پرزنت مراحل کار با caskit - آزادمد

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

مراحل جایگذاری مینی ایمپلنت ها

مراحل جراحی با کیت Guide

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

پرزنت مراحل کار با caskit

پرزنت مراحل کار با caskit

ثبت دیدگاه شما

یازده منهای پنج برابر است با :