# فیلم آموزشی stratasys آشنایی با پرینتر 3 بعدی - آزادمد

معرفی و کاربرد دستگاه آبچوراتور

سیستم آبچوراتور

آشنایی با ساختار دندان

آشنایی با تنظیم چارت بیمار

stratasys آشنایی با پرینتر 3 بعدی

stratasys آشنایی با پرینتر 3 بعدی

ثبت دیدگاه شما

پنج به اضافه پنج برابر است با :