دوربین داخل دهانی Spectra

دوربین داخل دهانی دندانپزشکی

پروسسور PSPIX

پروسسور scan-x

هولدر سنسور Dentsply

هولدر سنسور Dentsply

ثبت دیدگاه شما

سیزده منهای دو برابر است با :