مراحل جایگذاری ایمپلنت با استفاده از کیت Taper

نحوه استفاده از کیت Bone Screw

روش انتخاب بهترین فیکسچر درجراحی تمام نواحی فکی

کیت جراحی جهت استخوان های باریک

جراحی با کمک CT

جراحی با کمک CT

ثبت دیدگاه شما

هشت به اضافه پنج برابر است با :