نحوه استفاده از کیت Bone Screw

کیت جراحی جهت استخوان های باریک

Screw Removal - Using an SR tip (راهنمای استفاده از کیت)

(راهنمای استفاده از کیت)Screw Removal - Using a holder

KI-20 راهنمای راه اندازی و استفاده موتور جراحی

KI-20 راهنمای راه اندازی و استفاده موتور جراحی

ثبت دیدگاه شما

هشت ضربدر پنج برابر است با :