جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit (به روش FreshSocket)

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

جراحی سینوس لیفت با استفاده از Las Kit

جراحی زنده سینوس به روش باز

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit

ثبت دیدگاه شما

چهارده منهای سیزده برابر است با :