معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

کیت جراحی Ultra Wide

نحوه استفاده از کیت Ortho

نحوه استفاده از Ortho Kit

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

پنج به اضافه پنج برابر است با :