جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit (به روش FreshSocket)

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit

جراحی زنده سینوس به روش باز

جراحی سینوس لیفت با استفاده از Las Kit

جراحی سینوس لیفت با استفاده از Las Kit

ثبت دیدگاه شما

هشت به اضافه پنج برابر است با :