# فیلم آموزشی اندوتراپی - آزادمد

استفاده از پانسمان نوری در دندانپزشکی

عصب کشی دندان و استفاده از فایل

نحوه پر کردن(اندو) دندان

اندودانتیک

اندوتراپی

عصب کشی(اندو) دندان سه کاناله

ثبت دیدگاه شما

هجده به اضافه چهار برابر است با :