# فیلم آموزشی عصب کشی و استفاده از گوتا - آزادمد

عصب کشی دندان و استفاده از فایل

آموزش اندو

استفاده از پانسمان نوری در دندانپزشکی

درمان پالپ کپینگ و پالپوتومیس با استفاده از ام تی ای زیرکنیوم

ثبت دیدگاه شما

هشت به اضافه پنج برابر است با :