به وسیله این قطعه استخوان بیمار به شکل پودر جهت استفاده در نواحی مورد نیاز فکی به کار می رود

کیت جراحی جهت استخوان های باریک

مزایای استفاده از ایمپلنت به جای بریج یا دست دندان

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

پودر استخوان ساز

استفاده از پودر جهت تسریع فرآیند استخوان سازی در نواحی از فک، که مورد نیاز است انجام می پذیرد

ثبت دیدگاه شما

نوزده منهای هفده برابر است با :