معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

کیت جراحی جهت استخوان های باریک

نحوه استفاده از کیت Bone Screw

کیت جراحی Ultra Wide

از این کیت جهت جایگذاری فیکسچرهای قطر 6 و 7 استفاده می گردد

ثبت دیدگاه شما

یازده منهای پنج برابر است با :