نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

بازکردن فیکسچر ایمپلنت

انواع سطح فیکسچر آستم و مراحل جذب استخوان به آن

معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

خارج کردن اباتمنت و مانت شکسته

خارج کردن اباتمنت و مانت شکسته

ثبت دیدگاه شما

سه به اضافه چهارده برابر است با :