مراحل جایگذاری ایمپلنت با استفاده از کیت Taper

نحوه استفاده از کیت Bone Screw

روش انتخاب بهترین فیکسچر درجراحی تمام نواحی فکی

کیت جراحی جهت استخوان های باریک

کیت جراحی سینوس به روش باز

کیت جراحی سینوس به روش باز

ثبت دیدگاه شما

هشت ضربدر پنج برابر است با :