جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit (به روش FreshSocket)

جراحی سینوس لیفت Close با استفاده از Cas Kit

جراحی سینوس لیفت با استفاده از Las Kit

جراحی زنده سینوس به روش باز

از Las Kit برای جراحی سینوس لیفت Open می توان استفاده نمود

ثبت دیدگاه شما

یازده منهای پنج برابر است با :