# فیلم آموزشی روش کار با دستگاه Genesis - آزادمد

آموزش استفاده از دستگاه اپکس توسط دکتر نظری مقدم

نحوه استفاده از دستگاه اپکس

معرفی و کاربرد دستگاه آبچوراتور

کارکرد و معرفی دستگاه آبچوراتور (EQ-V)

روش کار با دستگاه Genesis

روش کار با دستگاه Genesis

ثبت دیدگاه شما

دو به اضافه پنج برابر است با :