# فیلم آموزشی انیمیشن کارگزاری ایمپلنت به همراه GBR و Bone Graft - آزادمد

جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

مراحل جراحی با کیت Guide

جراحی زنده ایمپلنت با کاربرد مش تیانیومی

انیمیشن کارگزاری ایمپلنت به همراه GBR و Bone Graft

انیمیشن کارگزاری ایمپلنت به همراه GBR و Bone Graft

ثبت دیدگاه شما

چهارده منهای پنج برابر است با :