پودر استخوان ساز

طراحی با مش های تیتانیومی

مراحل جراحی با کیت Guide

مزایای استفاده از ایمپلنت به جای بریج یا دست دندان

به وسیله این قطعه استخوان بیمار به شکل پودر جهت استفاده در نواحی مورد نیاز فکی به کار می رود

به وسیله این قطعه استخوان بیمار به شکل پودر جهت استفاده در نواحی مورد نیاز فکی به کار می رود

ثبت دیدگاه شما

سه ضربدر پنج برابر است با :