جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

انیمیشن کارگزاری ایمپلنت به همراه GBR و Bone Graft

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

مراحل جراحی با کیت Guide

EssetKit

bone expender for narrow ridge

کالاهای مرتبط

ثبت دیدگاه شما

یازده منهای پنج برابر است با :