لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ مرجع تخصصی فیلم‎‏های دندانپزشکی

Screw Removal - Using an SR tip (راهنمای استفاده از کیت)

ScrewRemoval-Using an SR drill(راهنمای استفاده از کیت)

مزایای استفاده از ایمپلنت به جای بریج یا دست دندان

مراحل جایگذاری ایمپلنت با کیت 123 و استفاده از Smart Builder

(راهنمای استفاده از کیت)Screw Removal - Using a holder

(راهنمای استفاده از کیت)Screw Removal - Using a holder

دانلود cloud_download

ثبت دیدگاه شما

هشت به اضافه پنج برابر است با :
local_grocery_store