مراحل ساخت روکش زیرکونیا

تست روشک زیرکونیا در مقابل ضربه

جایگذاری روکش زیرکونیا

نتایج استفاده از روکش زیرکونیا

روکش زیرکونیا

روکش‎های زیرکونیا بر روی بدن شخص تاثیر نامطلوب ندارد و سبب ایجاد حساسیت‎های دندانی و آلرژی نمی‎شود.

ثبت دیدگاه شما

شش ضربدر پنج برابر است با :