لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

کتاب و مقالات دندانپزشکی

AzmP-609
چکیده مراجع دندانپزشکی CDR پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2015
Compact Dentistry Referesnces

به زودی

قیمت روی جلد: 598,000 ریال
قیمت در سایت: 470,000 ریال
AzmP-613
چکیده مراجع دندانپزشکی CDR دندانپزشکی کودکان
Compact Dentistry Referesnces

به زودی

قیمت روی جلد: 528,000 ریال
قیمت در سایت: 420,000 ریال
AzmP-621
چکیده مراجع دندانپزشکیCDR- ارتودنسی معاصر پروفیت 2013
Compact Dentistry References

به زودی

قیمت روی جلد: 498,000 ریال
قیمت در سایت: 390,000 ریال
AzmP-603
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی ترابی نژاد DDQ
Defferentiared Dentistry Question

به زودی

قیمت روی جلد: 428,000 ریال
قیمت در سایت: 340,000 ریال
AzmP-625
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکیDDQ درمان پروتزی بیماران بی دندان
Differentited Dentistry Question Zarb

به زودی

قیمت روی جلد: 428,000 ریال
قیمت در سایت: 340,000 ریال
AzmP-636
چکیده مراجع دندانپزشکی CDR مبانی نظری و عملی اندودنتیکس
Compact Dentistry Refrences

به زودی

قیمت روی جلد: 428,000 ریال
قیمت در سایت: 340,000 ریال
AzmP-618
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پریودنتولوژی بالینی کارانزا 2015
Differentiated Dentistry Question Carranza 2015

به زودی

قیمت روی جلد: 398,000 ریال
قیمت در سایت: 310,000 ریال
AzmP-619
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ- اصول و مبانی رادیولوژی دهان
Differentiated Dentistry Question White & Pharoah

به زودی

قیمت روی جلد: 398,000 ریال
قیمت در سایت: 310,000 ریال
AzmP-617
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ
Proffit Differentiated Dentistry Question

به زودی

قیمت روی جلد: 388,000 ریال
قیمت در سایت: 310,000 ریال
AzmP-589
چکیده مراجع دندانپزشکی شوارتز2013
Compact Dentistry References

به زودی

قیمت روی جلد: 388,000 ریال
قیمت در سایت: 310,000 ریال
AzmP-672
چکیده مراجع دندانپزشکی جراحی دهان،فک و صورت پیترسون 2014
Compact Dentistry References

به زودی

قیمت روی جلد: 368,000 ریال
قیمت در سایت: 290,000 ریال
AzmP-588
آمادگی برای زبان انگلیسی آزمون دستیاری دندانپزشکی
Horizon

به زودی

قیمت روی جلد: 368,000 ریال
قیمت در سایت: 290,000 ریال
AzmP-627
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکیDDQ- پاتولوژی نویل 2016
Defferentiated Dentistry Question

به زودی

قیمت روی جلد: 338,000 ریال
قیمت در سایت: 270,000 ریال
AzmP-611
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکیDDQ جراحی دهان، فک و صورت
Differerented Dentistry Question

به زودی

قیمت روی جلد: 338,000 ریال
قیمت در سایت: 270,000 ریال
AzmP-606
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکیDDQ- اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی
Differntiated Dentistry Question Malamed 2015

به زودی

قیمت روی جلد: 328,000 ریال
قیمت در سایت: 260,000 ریال
AzmP-624
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ شوارتز2013
Differentiated Dentistry Question

به زودی

قیمت روی جلد: 328,000 ریال
قیمت در سایت: 260,000 ریال
AzmP-607
چکیده مراجع دندانپزشکی پاتولوژی نویل 2016
Compact Dentistry References-CDR

به زودی

قیمت روی جلد: 288,000 ریال
قیمت در سایت: 230,000 ریال
AzmP-601
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی شیلینبرگ 2012
Defferented Dentistry Question Shilinburg

به زودی

قیمت روی جلد: 288,000 ریال
قیمت در سایت: 230,000 ریال
AzmP-587
چکیده مراجع دندانپزشکی CDR - اورژانس های پزشکی در مطب دندانپزشکی
Compact Dentistry References Malamed 2015

به زودی

قیمت روی جلد: 288,000 ریال
قیمت در سایت: 230,000 ریال
AzmP-602
چکیده مراجع دندانپزشکی درمان پروتزهای بیماران بی دندان -CDR
Compact Dentistry References Zarb2013

به زودی

قیمت روی جلد: 248,000 ریال
قیمت در سایت: 230,000 ریال
AzmP-623
چکیده مراجع دندانپزشکیCDR پروتز ثابت شیلینبرگ 2012
Compact Dentistry References

به زودی

قیمت روی جلد: 238,000 ریال
قیمت در سایت: 190,000 ریال
AzmP-605
مجموعه سوالات تفکیک دندانپزشکی DDQ زبان
Differentiated Dentistry Question

به زودی

قیمت روی جلد: 228,000 ریال
قیمت در سایت: 180,000 ریال
AzmP-584
مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی DDQ پروتز پارسیل مک کراکن
Differentiated Dentistry Question Mc Cracken

به زودی

قیمت روی جلد: 218,000 ریال
قیمت در سایت: 170,000 ریال
AzmP-671
چکیده مراجع دندانپزشکی پروتز پارسیل مک کراکن 2011
Compact Dentistry References -CDR

به زودی

قیمت روی جلد: 198,000 ریال
قیمت در سایت: 150,000 ریال
local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد