لوگو آزادمد Logo azadmed

آزادمد؛ فروشگاه تخصصی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

local_grocery_store

آماده سازی کانال

AzmP-824
Guttasil
Guttasil

به زودی

قیمت: 12,000,000 ریال
AzmP-715
پانسمان نوری لایت کیور موقت فلو متا
NEXTemp LC

به زودی

قیمت: 9,170,000 ریال
AzmP-716
پانسمان نوری لایت کیور موقت متا
Next Temp HV

به زودی

قیمت: 9,170,000 ریال
AzmP-21
پانسمان نوری موقت لایت کیور اینله و آنله اسپیدنت
Temp-It

به زودی

قیمت: 6,590,000 ریال
AzmP-22
پانسمان نوری موقت لایت کیور فلو اینله و آنله
Temp-It Flow

به زودی

قیمت: 6,590,000 ریال
AzmP-28
آرسی پرپ - کرم پاک کننده اسپیدنت
SoftPrep

به زودی

قیمت: 6,130,000 ریال
AzmP-6
نانو کامپوزیت لایت کیور فلو اسپیدنت
Es- Flow

به زودی

قیمت: 4,940,000 ریال
AzmP-306
هیدروکسید کلسیم سولفات باریم
VioPaste

به زودی

قیمت: 4,740,000 ریال
AzmP-26
آرسی پرپ
MD- ChelCream

به زودی

قیمت: 3,810,000 ریال
AzmP-27
محلول آرسی پرپ متا
MD Cleanser

به زودی

قیمت: 2,370,000 ریال
AzmP-20
تمپ (کویت) تمپ
MD- Temp

به زودی

قیمت: 1,950,000 ریال
AzmP-692
پانسمان نوری
Transcen temp in & onlay LC (light curing type temporary filling)

به زودی

AzmP-305
ام تی ای
MTA Cem (mineral triox aggregate endodontic repair material)

به زودی

local_grocery_store سبد خرید شما بروزرسانی شد