معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

بازکردن فیکسچر ایمپلنت

انواع سطح فیکسچر آستم و مراحل جذب استخوان به آن

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

ثبت دیدگاه شما

هشت ضربدر پنج برابر است با :