جراحی زنده سینوس لیفت به روش باز و بسته و جایگذاری فیکسچر

انواع سطح فیکسچر آستم و مراحل جذب استخوان به آن

قالبگیری به روش اباتمنت و فیکسچر

معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

ثبت دیدگاه شما

نوزده منهای هفده برابر است با :