معرفی فیکسچرهای Pre-mount و نحوه استفاده از درایورهای مربوطه

نحوه صحیح باز کردن باکس فیکسچر

بازکردن فیکسچر ایمپلنت

مراحل قالبگیری فیکسچر با Solid Abutment

انواع سطح فیکسچر آستم و مراحل جذب استخوان به آن

انواع سطح فیکسچر اوستم | Osstem و مراحل جذب استخوان به آن

ثبت دیدگاه شما

چهار ضربدر پنج برابر است با :